« vissza a keresési eredmény listához  
TRI-o-KREZIL-FOSZFÁTICSC: 0961 (2006 április)
Tri-o-Tolil-foszfát
TOCP
Foszforsav-trisz(4-metifenil)-észter
CAS #: 78-30-8
ENSZ #: 2574
EINECS #: 201-103-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás. Izomgyengeség. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Károsítja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT ICSC: 0961
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VAGY HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C21H21O4P
Molekulatömeg: 368.4
Elbomlik 410° C-on
Olvadáspont: 11° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 12.7
Lobbanáspont: 225° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a perifériás idegrendszerre. Az expozíció a határérték felett, okozhat idegrendszeri degenerációt. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.02 mg/m3, mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: 0.015 mg/m³, 0.001 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D; bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 303).
ÁK: 0,1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-015-00-8; VESZÉLY; H370 H411; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 39/23/24/25-51/53; S: (1/2)-20/21-28-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019