« vissza a keresési eredmény listához  
TETRILICSC: 0959 (1997 július)
N-Metil-N,2,4,6-tetranitroanilin
Pikrilnitrometil-amin
Nitramin
CAS #: 479-45-8
ENSZ #: 0208
EINECS #: 207-531-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatát okozza ha hőnek vagy lángnak van kitéve. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Előzze meg a porlerakódást!  Ne kíséreljen meg nagy tüzet eloltani, ürítse ki a területet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Köhögés. Hasmenés. Fejfájás. Torokfájás. Orrvérzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. A bőr sárga elszineződése.  Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1D 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Sötétben tartandó. Külön épületben tartsa, rázkódástól védve. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRIL ICSC: 0959
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Lebomlik robbanásszerűen 187°C-ra hevítve. Reagál egyes oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C7H5N5O8 / (NO2)3C6H2N(CH3)NO2
Molekulatömeg: 287.15
Olvadáspont: 130° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.57
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.1
Lobbanáspont: levegőn robban 187° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és a vérre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1.5 mg/m3, mint TWA.
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-017-00-6; VESZÉLY; H201 H331 H311 H301 H373; Piktogram: GHS01 GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T; R: 2-23/24/25-33; S: (1/2)-35-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019