« vissza a keresési eredmény listához  
ÓN(II)-OXIDICSC: 0956 (2004 október)
Ón-monoxid
CAS #: 21651-19-4
EINECS #: 244-499-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
ÓN(II)-OXID ICSC: 0956
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KÉK ~ FEKETE KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lásd: Megjegyzések. 

Képlet: SnO
Molekulatömeg: 134.7
Sűrűség: 6.45 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat jóindulatú pneumokoniózist (sztannózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA.
EU-OEL: 2 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a rákokban és a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevítve 300°C-nál ón-oxiddá oxidálódik izzó fénnyel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 248 - Ón szervetlen vegyületei - Sn-ra számítva).
ÁK: 2 mg/m³, CK: 8 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019