« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-FLUORIDICSC: 0951 (2003 november)
Nátrium-monofluorid
CAS #: 7681-49-4
ENSZ #: 1690
EINECS #: 231-667-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet forró felületekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Görcsök. Álmosság. Köhögés. Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-FLUORID ICSC: 0951
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez. Reagál savakkal. Így mérgező és maró füstöket képez. 

Képlet: NaF
Molekulatömeg: 42.0
Forráspont: 1700° C
Olvadáspont: 993° C
Sűrűség: 2.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 4.0  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelése kalciumhiányt és káliumhiányt okozhat. Okozhat központi idegrendszeri rendellenességet és szív rendellenességet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontokra és a fogakra. Okozhat fluorózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint F): 2.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: (mint F): 2.5 mg/m³ mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció, mint F): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(4); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- FLURIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid; 48 mikromol/liter. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/liter. Mintavétel ideje: Következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-004-00-7; VESZÉLY; H301 H319 H315 EUH032; Piktogram: GHS06.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 25-32-36/38; S: (1/2)-22-36-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019