« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-AZIDICSC: 0950 (2014 április)
Azid
Azium
CAS #: 26628-22-8
ENSZ #: 1687
EINECS #: 247-852-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy fémekkel. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  NEM érintkezhet savakkal vagy nehéz fémekkel.  NE tegye ki hőhatásnak, súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon száraz homokot, speciális port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Orrdugulás. Vérnyomásesés. Légszomj. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Verejtékezés. Vérnyomásesés. Szapora szívverés. Gyengeség. Homályos látás. Sokk vagy ájulás. Lásd a Rövid idejű expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Károsíthatja a szív-érrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, savaktól és fémektől. Lásd Kémiai veszélyek. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-AZID ICSC: 0950
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HATSZÖGŰ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve 275° C felett. Így mérgező füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál rézzel, ólommal, ezüsttel, higannyal és szén-diszulfiddal. Ezzel különösen ütés-érzékeny vegyületeket képez. Reagál savakkal. Ezzel mérgező és robbanásveszélyes hidrogén-azidot képez. Lásd: Megjegyzések. 

Képlet: NaN3
Molekulatömeg: 65.0
Elbomlik 275° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.85
Oldékonyság vízben, g/100ml 17° C-on: 41.7 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a felső légutakat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Okozhat vérnyomás csökkenést, szív rendellenességet és központi idegrendszeri rendellenességet. Lenyelése nagy mennyiségben halált okozhat. Porának inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.29 mg/m³ (plafon érték); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m³ mint TWA; 0.3 mg/m³ mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Hő, savak és víz jelenlétében a nátrium-azid könnyen hidrazonsavvá alakul, amelynek gőzeivel mindenhol jelen lehetnek, ahol a sóval tevékenykednek.
A hidrogén-azid nagy koncentrációjának belégzése súlyos légzőszervi irritációt okozhat, beleértve a tüdőödémát.
A nátrium-azid lebomlása nagy mennyiségű gáz fejlődésével jár. Ez zárt helyen robbanásveszélyt okoz. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 227).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,3 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 011-004-00-7; VESZÉLY; H300 H410 EUH032; Piktogram: GHS06 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 28-32-50/53; S: (1/2)-28-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019