« vissza a keresési eredmény listához  
SZELÉN-DIOXIDICSC: 0946 (2000 március)
Szelén-anhidrid
Szelén-oxid
CAS #: 7446-08-4
ENSZ #: 3283
EINECS #: 231-194-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Torokfájás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SZELÉN-DIOXID ICSC: 0946
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FÉNYES FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRITÁLYOK VAGY POR. SÁRGÁSZÖLD GŐZE CSÍPŐS, SAVANYÚ SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Az oldat vízben közepesen erős sav (szelén-sav). Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: SeO2
Molekulatömeg: 110.96
Szublimációs pont: 315° C
Sűrűség (15° C-on): 3.95 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 40
Gőznyomás, kPa 70° C-on: 1.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a szemre. Okozhat allergiás típusú szemhéj reakciót (rózsa szem). Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a légzőrendszerre, a gyomor-bélrendszerre, a központi idegrendszerre és a májra. Okozhat orr irritációt, tartós fokhagyma szagot, gyomorfájdalmat, idegességet és májkárosodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 mg/m3, mint TWA.
MAK: (mint Se, inhalálható frakció): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 277 - szelén vegyületek, Se-re számítva).
ÁK: 0.1 mg/m³, CK: 0.2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlõ anyag).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet szelén: 0,110 mikromol/mmol kreatinin. Mintevétel ideje: nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 034-002-00-8; VESZÉLY; H331 H301 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-33-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019