« vissza a keresési eredmény listához  
POLIKLÓROZOTT BIFENIL (AROCLOR 1254)ICSC: 0939 (1999 október)
Klórbifenil (54% klór)
Klórdifenil (54% klór)
PCB
CAS #: 11097-69-1
ENSZ #: 2315
EINECS #: 215-648-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Fejfájás, Zsibbadás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
POLIKLÓROZOTT BIFENIL (AROCLOR 1254) ICSC: 0939
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VILÁGOSSÁRGA VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Nincs adat. 

Molekulatömeg: 327 (átlag)
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.01
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.30 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Okozhat klóraknét. Az anyagnak hatása lehet a májra. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Gyantás állapotra változás (öntési pont) 10°C-on.
Desztillációs tartomány: 365°-390°C. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-039-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H373 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 33-50/53; S: (2)-35-60-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019