« vissza a keresési eredmény listához  
FENETIL-ALKOHOLICSC: 0936 (2013 április)
2-Feniletán-1-ol
Benzoletanol
2-Feniletil-alkohol
CAS #: 60-12-8
ENSZ #: 2810
EINECS #: 200-456-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FENETIL-ALKOHOL ICSC: 0936
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel csípős füstöt és irritáló füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. 

Képlet: C8H10O / C6H5CH2CH2OH
Molekulatömeg: 122.2
Forráspont: 219° C
Olvadáspont: -27° C
Sűrűség: 1.02 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 2 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2
Lobbanáspont: 102° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.4
Öngyulladási hőmérséklet: 410° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-7.5
Viszkozitás: 3.1 mm²/s 50° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019