« vissza a keresési eredmény listához  
o-NITROTOLUOLICSC: 0931 (2016 november)
1-Metil-2-nitrobenzol
2-Nitrotoluol
o-Metilnitrobenzol
o-Mononitrotoluol
ONT
CAS #: 88-72-2
ENSZ #: 1664
EINECS #: 201-853-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Kék ajkak, körmök és bőr. Szédülés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsíthatja a vérsejteket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vért
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
o-NITROTOLUOL ICSC: 0931
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA ~ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik erős oxidálószerekkel, redukálószerekkel, savakkal vagy bázisokkal érintkezve. Így mérgező füstöket képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. Égéskor nitrogén-oxidokat és szén-monoxidot képez. 

Képlet: C7H7NO2 / C6H4(CH3)(NO2)
Molekulatömeg: 137.1
Forráspont: 222° C
Olvadáspont: -10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.16
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.044 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.02
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.73
Lobbanáspont: 95° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.47-8.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a vérre és a herére. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-065-00-5; VESZÉLY; H350 H340 H361f H302 H411; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-46-22-62-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019