« vissza a keresési eredmény listához  
NITROGÉN-DIOXIDICSC: 0930 (2013 október)
Nitrogén-peroxid
CAS #: 10102-44-0
ENSZ #: 1067
EINECS #: 233-272-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.    NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Szédülés. Fejfájás. Égő érzés. Nehézlégzés. Hányinger. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon légzésvédőt, zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. A használt vizet krétával vagy mésszel kell semlegesíteni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a tüdőt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROGÉN-DIOXID ICSC: 0930
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ VÖRÖSESBARNA VAGY BARNA VAGY SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Reagál vízzel. Ezzel salétromsavat és nitrogén-monoxidot képez. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: NO2
Molekulatömeg: 46.0
Forráspont: 21.2° C
Olvadáspont: -11.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.45 (folyadék)
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 96
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. A gáz vagy a gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. A súlyos hatások jelentkezhetnek hosszabb tünetmentes periódus után. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat kóros működést és fertőzésekkel szembeni csökkent ellenállást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.95 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 0.96 mg/m³, 0.5 ppm mint TWA; 1.91 mg/m³, 1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi nyomás alatti barna folyadék nitrogén-dioxid és színtelen nitrogén-tetroxid (CAS 10544-72-6) equilibrium keveréke.
Nem irritáló koncentrációk is okozhatnak tüdő ödémát.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 235).
ÁK: 0,96 mg/m³, CK: 1,91 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 007-002-00-0; VESZÉLY; H270 H330 H314; Piktogram: GHS04 GHS03 GHS06 GHS05; Megjegyzés: 5.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, T+; R: 8-26-34; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45; Megjegyzés: 5 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019