« vissza a keresési eredmény listához  
NIKKEL-KARBONÁTICSC: 0927 (2017 április)
Nikkel(II)-karbonát
CAS #: 3333-67-3
ENSZ #: 3288
EINECS #: 222-068-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat belégzés esetén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és savaktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NIKKEL-KARBONÁT ICSC: 0927
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VILÁGOSZÖLD KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Ezzel szén-dioxidot (lásd ICSC 0021) képez. Így mérgező nikkel-monoxid füstöket képez. Lásd: ICSC 0926. 

Képlet: NiCO3
Molekulatömeg: 118.7
Olvadáspont: Nincs; lebomlik hevítésre
Sűrűség: 2.6 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 93 (gyakorlatilag oldhatatlan) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Ez az anyag belélegezve emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Ni, belélegezhető frakció): 0.2 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (inhalálható frakció): légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban.
Akinek allergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést nikkellel, nikkel vegyületekkel és más fém pl. rézvegyületekkel.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 230 - Nikkel szervetlen vegyületei - Ni-re számítva).
ÁK: 0,01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (rákkeltő anyag: 1B).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Vizelet nikkel: 0,051mikromol/l.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 028-010-00-0; VESZÉLY; H350i, H341, H360D, H372, H332, H315, H334, H317, H400, H410; Piktogram: GHS08, GHS07, GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-40-43-50/53; S: (2)-22-36/37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019