« vissza a keresési eredmény listához  
3-METIL-2-BUTANONICSC: 0922 (2013 április)
Metil-izopropil-keton
2-Acetilpropán
CAS #: 563-80-4
ENSZ #: 2397
EINECS #: 209-264-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányás. Gyengeség. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelése ártalmas lehet
Szemirritációt okoz
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve tűzveszélyes anyagoktól és erős oxidálószerektől. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
3-METIL-2-BUTANON ICSC: 0922
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. Élénken reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H10O
Molekulatömeg: 86.13
Forráspont: 93-95° C
Olvadáspont: -92° C
Sűrűség: 0.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.6 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.10
Lobbanáspont: -1° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 475° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.84
Viszkozitás: 0.63 mm²/s 16° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Bőrszárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-07-00-0; VESZÉLY; H225; Piktogram: GHS02  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019