« vissza a keresési eredmény listához  
D-LIMONÉNICSC: 0918 (2005 április)
Carvene
(R)-4-Izopropenil-1-metilciklohexén
(+)-Limonén
CAS #: 5989-27-5
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 227-813-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  48° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  48° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
D-LIMONÉN ICSC: 0918
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál jód-pentafluorid és tetrafluor-etilén keverékével. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H16
Molekulatömeg: 136.23
Forráspont: 178° C
Olvadáspont: -74° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.84
Oldékonyság vízben 25° C-on: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.19
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.7
Lobbanáspont: 48° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 237° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 28 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
Szenzibilizáció előfordulhat az oxidált anyaggal.
Ez akkor fordulhat elő, ha a tiszta vagy hígított anyagot néhány napig tartják.
ENSZ 2052 (Szállítási Veszély Kártya 30S2052) és ENSZ 2319 (Szállítási Veszély Kártya 30GF1-III), Veszély osztály 3, Csomagolási csoport III megjelöléseket használnak az anyag szállításakor. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-029-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H226 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 10-38-43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019