« vissza a keresési eredmény listához  
METAKRILSAVICSC: 0917 (1996 március)
2-Metilpropénsav
alfa-Metilakrilsav
CAS #: 79-41-4
ENSZ #: 2531 (stabilizált)
EINECS #: 201-204-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon AFFF-t, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Látásvesztés. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasi fájdalom. Égő érzés. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot vizes nátrium-karbonáttal vagy mésszel. Azután bő vízzel le kell mosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
METAKRILSAV ICSC: 0917
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK VAGY SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen polimerizál hevítés következtében vagy fény, oxidálószerek, mint peroxidok hatására vagy sósav nyomok hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a fémeket. 

Képlet: C4H6O2 / CH2=C(CH3)COOH
Molekulatömeg: 86.09
Forráspont: 159-163° C
Olvadáspont: 16° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.02
Oldékonyság vízben: mérsékelt
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 130
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.97
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 68° C z.t., 77° C ny.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-8.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.93  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA.
MAK: 180 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-088-00-5; VESZÉLY; H312 H302 H314; Piktogram: GHS05 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 21/22-35; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019