« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-ARZENÁTICSC: 0911 (2014 április)
Arzénsav, ólom só
Savas ólom-arzenát
Ólom-hidrogén-arzenát
CAS #: 7784-40-9
ENSZ #: 1617
EINECS #: 232-064-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Nem várható akut tünet.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Álmosság. Fejfájás, Hányinger. Hányás. Izomgörcsök. Székrekedés. Zavartság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ÓLOM-ARZENÁT ICSC: 0911
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR NEHÉZ POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Lebomlik 280° C-on. Ezzel mérgező füstöket képez. 

Képlet: PbHAsO4
Molekulatömeg: 347.1
Elbomlik ~280° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 5.8
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.0003 (nem oldódik) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra és az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a gyomor-bélrendszerre, az idegrendszerre, a vesére, a májra és a vérre. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 243 - Ólom és szervetlen vegyületei, Pb-ra számítva). ÁK: 0,1 mg/m³, 0,05 mg/m³ resp.
(Sorszám: 24 - arzén és szervetlen vegyületei, As-ra számítva). ÁK: 0,01 mg/m³. ,
Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), k ( rákkeltő (1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom: 1,5 mikromol/liter. (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 1,0 mikromol/liter. (18-45 éves nők).
Vér cinkprotoporfirin/hem arány: (előszűrésre, három hónapnál hosszabb idejű expozíció esetén) 100 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 80 mikromol/mol hem (18-45 éves nõk).
Mintavétel ideje: nem kritikus.
Vizelet arzén: 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-011-00-0; VESZÉLY; H350 H360Df H331 H301 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: 1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-61-23/25-33-50/53-62; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019