« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-ACETÁTICSC: 0910 (2017 április)
Ólom-diacetát
CAS #: 301-04-2
ENSZ #: 1616
EINECS #: 206-104-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.    Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon finom vízpermetet, habot, száraz port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi görcsök. Székrekedés. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Feltételezhetően rákot okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve bromátoktól, savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ÓLOM-ACETÁT ICSC: 0910
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ólom-oxidokat és ecetsavat. Hevesen reagál bromátokkal és savakkal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: C4H6O4Pb / (CH3COO)2Pb
Molekulatömeg: 325.3
Olvadáspont: 280° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.3
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 44  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre és a központi idegrendszerre. Okozhat hemolitikus anémiát, idegi rendellenességet és vesekárosodást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, a szív-érrendszerre, a vesére és az idegrendszerre. Okozhat vérszegénységet, vérnyomás emelkedést, bénulást, vesekárosodást és viselkedési zavart. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Súlyos toxikus hatása van az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra, az emlősökre, a talajszennyezésre és a vízminőségre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a növényekben és az állatokban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az akut mérgezés tünetei csak néhány óra múlva jelentkeznek.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 243 - Ólom és szervetlen vegyületei- Pb-ra számítva).
ÁK: 0,1 mg/m³, 0,05 mg/m³ resp. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom: 1,5 mikromol/liter. (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 1,0 mikromol/liter. (18-45 éves nők).
Vér cinkprotoporfirin/hem arány: (előszûrésre, három hónapnál hosszabb idejű expozíció esetén) 100 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 80 mikromol/mol hem (18-45 éves nõk).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-005-00-8; VESZÉLY; H360DF, H373 H400, H410; Piktogram: GHS08 GHS09;  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019