« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPROPIL-AMINICSC: 0908 (2015 június)
2-Propánamin
2-Aminopropán
1-Metiletil-amin
CAS #: 75-31-0
ENSZ #: 1221
EINECS #: 200-860-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Súlyos égések. Látásvesztés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Égések a szájban és a torokban. Hasi görcsök. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a légutakat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
IZOPROPIL-AMIN ICSC: 0908
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS SZINTELEN FOLYADÉK AMMÓNIA SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező nitrogén-oxid és hidrogén-cianid füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel, savakkal, savanhidridekkel és sav-kloridokkal. Hevesen reagál nitroparaffinokkal, halogénezett szénhidrogénekkel, oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Megtámadja a rezet és vegyületeit, az ólmot, a cinket és az ónt. 

Képlet: C3H9N / (CH3)2CHNH2
Molekulatömeg: 59.1
Forráspont: 31.7° C
Olvadáspont: -95.2° C
Sűrűség: 0.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 63.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.7
Lobbanáspont: -37° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 355° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.3-10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.3
Viszkozitás: 0.47 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; 5 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 12 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); (momentary value that should not be exceeded): 25 mg/m³, 10 ppm; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-007-00-1; VESZÉLY; H224 H319 H335 H315; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xi; R: 12-36/37/38; S: (2)-16-26-29 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019