« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPRÉNICSC: 0904 (2015 június)
2-Metil-1,3-butadién
béta-Metilbivinil
2-Metilbutadién
CAS #: 78-79-5
ENSZ #: 1218 (stabilizált)
EINECS #: 201-143-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Hányinger.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A kiömlött anyagot fedje be inert adszorbenssel. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Feltételezhetően rákot okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól, alkoholoktól és sav-kloridoktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak stabilizálva tárolható. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás. 
IZOPRÉN ICSC: 0904
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ NAGYON ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen képez robbanásveszélyes peroxidokat. Az anyag polimerizál hevítésre és sok anyag hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Reagál erős oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel, erős savakkal, erős bázisokkal, sav-kloridokkal és alkoholokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C5H8 / CH2=C(CH3)CH=CH2
Molekulatömeg: 68.1
Forráspont: 34° C
Olvadáspont: -146° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 642 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 53.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.8
Lobbanáspont: <-20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 220° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-9.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.30
Viszkozitás: 0.3 mm²/s 20-25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze mérsékelten irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat légzési depressziót és tudati szint csökkenést. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 8.5 mg/m³, 3 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Rendszerint gátló anyagokat tartalmaz a polimerizáció megelőzésére.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-014-00-5; VESZÉLY; H224 H350 H341 H412; Piktogram: GHS02 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-12-68-52/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019