« vissza a keresési eredmény listához  
2-HIDROXIPROPIL-AKRILÁTICSC: 0899 (2009 március)
béta-Hidroxipropil-akrilát
Propilén-glikol-monoakrilát
Akrilsav, 2-hidroxipropil-észter
2-Propénsav-2-hidroxipropil-észter
CAS #: 999-61-1
ENSZ #: 2927
EINECS #: 213-663-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  65° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  65° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Károsíthatja a légutakat belélegezve
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Lásd Megjegyzések. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2-HIDROXIPROPIL-AKRILÁT ICSC: 0899
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre, fény és peroxidok hatására. Lebomlik hevítésre. Ezzel mérgező és maró füstöket, beleértve akroleint képez. Hevesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és peroxidokkal. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C6H10O3 / CH2=CHCOOCH2CH(CH3)OH
Molekulatömeg: 130.2
Forráspont: 191° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 100 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 65° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.35  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; (bőr); (SEN) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Lehetséges a bőr kereszt-szenzibilizációja más akrilátokkal.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A fenolos gátlószerek hatásossága az oxigén jelenlététől függ. Inkább levegőben kell tárolni, mint inert atmoszférában.
Lásd ICSC 1742. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-108-00-2; VESZÉLY; H331 H311 H301 H314 H317; Piktogram: GHS06 GHS05; Megjegyzés: C D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25-34-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45; Megjegyzés: C, D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019