« vissza a keresési eredmény listához  
GUANIDIN-HIDROKLORIDICSC: 0894 (2000 április)
Aminoformamidin-hidroklorid
Aminometánamidin-hidroklorid
Karbamidin-hidroklorid
Iminourea-hidroklorid
CAS #: 50-01-1
EINECS #: 200-002-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Személyi védelem: P2 szűrőbetétes légzőkészülék ártalmas részecskék ellen. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
GUANIDIN-HIDROKLORID ICSC: 0894
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-kloridot és nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge sav. 

Képlet: CH6ClN3 / CH5N3.ClH
Molekulatömeg: 95.5
Olvadáspont: 178-185° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 215
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-148-00-0; FIGYELMEZTETÉS; H302 H319 H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-36/38; S: (2)-22 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019