« vissza a keresési eredmény listához  
GRAFIT (TERMÉSZETES)ICSC: 0893
Ásványi szén2017 április
CAS #: 7782-42-5
EINECS #: 231-955-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Durvaság.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés     A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
GRAFIT (TERMÉSZETES) ICSC: 0893
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE PELYHEK, RÖGÖK, POR VAGY FORGÁCS. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C
Atomtömeg: 12
Szublimációs pont: 3652° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.09-2.23
Oldékonyság vízben: oldhatatlan 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A porok ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat grafit penumokoniózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 2 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³.
MAK: (respirábilis frakció): 1.5 mg/m³.
MAK: terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Synthetic and natural graphite may be mixed and many graphite products contain deliberate additives such as cristobalite, clay, coal, and petroleum products. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018