« vissza a keresési eredmény listához  
FORMAMIDICSC: 0891 (2013 április)
Karbám-aldehid
Metánamid
CAS #: 75-12-7
EINECS #: 200-842-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. Lásd Kémiai veszélyek.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Hasmenés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas lehet
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől, savaktól és bázisoktól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
FORMAMID ICSC: 0891
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 180° C-on. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve ammóniát és hidrogén-cianidot. Reagál oxidálószerekkel, savakkal és bázisokkal. Ez tűz és mérgezés veszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot, a bronzot, a rezet, a vasat, az ólmot és a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: CH3NO / HCONH2
Molekulatömeg: 45.0
Elbomlik 210° C-on
Olvadáspont: 2.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: 120° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: >500° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.51
Robbanási határok, térf.% levegőben: 2.7 - 19 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag mérsékelten irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-052-00-8; VESZÉLY; H360D; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 61; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019