« vissza a keresési eredmény listához  
ENFLURÁNICSC: 0887 (2002 október)
2-Klór-1,1,2-trifluoretil-difluormetil-éter
2-Klór-1-(difluormetoxi)-1,1,2-trifluoretán
Etrán
Éter, 2-klór-1,1,2-trifluoretil-difluormetil
CAS #: 13838-16-9
EINECS #: 237-553-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Álmosság. Gyengeség. Öntudatlanság. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
ENFLURÁN ICSC: 0887
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró sósav és hidrogén-fluorid füstöket képez. Megtámad egyes műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C3H2ClF5O / CHF2OCF2CHClF
Molekulatömeg: 184.50
Forráspont: 56.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.52
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 23.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.12
Robbanási határok, térf% levegőben: 4.25-? 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 75 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 150 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019