« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉNDIAMINTETRAECETSAVICSC: 0886 (2008 augusztus)
N,N'-1,2-Etándiilbisz(N-karboximetil)-glicin
Edetsav
EDTA
CAS #: 60-00-4
EINECS #: 200-449-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon vízpermetet, habot, szén-dioxidot, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett nem-fém tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, fémektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉNDIAMINTETRAECETSAV ICSC: 0886
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező nitrogén-oxidul füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Megtámadja a fémek egyes fajtáit és a gumit. 

Képlet: C10H16N2O8 / ((HOOCCH2)2NCH2)2
Molekulatömeg: 292.2
Elbomlik 220-245° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.05 (nagyon csekély)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -3.34 (számított)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -5.01 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével, az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019