« vissza a keresési eredmény listához  
DIVINILBENZOL (KEVERT IZOMÉREK)ICSC: 0885 (1997 november)
Dietenilbenzol
DVB
CAS #: 1321-74-0
EINECS #: 215-325-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  76° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  76° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől. Hűvösen. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
DIVINILBENZOL (KEVERT IZOMÉREK) ICSC: 0885
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítés hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H10 / C6H4(CH=CH2)2
Molekulatömeg: 130.20
Forráspont: 195° C
Olvadáspont: -66.9 - -52° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 32.7° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.48
Lobbanáspont: 76° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 500° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-6.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.59 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi vinil-benzol a három izomér formát tartalmazza, de a túlnyomó rész meta-izomer.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Lásd ICSC 0073. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019