« vissza a keresési eredmény listához  
DINOSZEB-ACETÁTICSC: 0882 (2011 június)
2-sec-Butil-4,6-dinitrofenil-acetát
2-(1-Metilpropil)-4,6-dinitrofenil-acetát (észter)
DNBPA
CAS #: 2813-95-8
ENSZ #: 3014
EINECS #: 220-560-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha lezárva magas hőmérsékletnek van kitéve.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Verejtékezés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Láz. Görcsök. Öntudatlanság. Cianózis.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
DINOSZEB-ACETÁT ICSC: 0882
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRISTÁLYOK. JELLEGZETES SZAGÚ BARNA, VISZKÓZUS, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge sav. Savak és lúgok hatására dinoszebbé hidrolizál (ICSC 0149). Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: C12H14N2O6
Molekulatömeg: 282.3
Olvadáspont: 26-27° C
Forráspont 0.53kPa-nál: 170° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.22
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.7
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.08
Lobbanáspont: >100° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérképző rendszerre. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra, a méhekre és az emlősökre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Lásd ICSC 0149. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-026-00-2; VESZÉLY; H360Df H11 H301 H319 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 61-62-24/25-36-44-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019