« vissza a keresési eredmény listához  
DINOKAP (IZOMÉR KEVERÉK)ICSC: 0881 (1997 augusztus)
2,4-Dinitro-6-(2-oktil)fenil-krotonát
2-Butén-sav, 2(vagy 4)-izooktil-4,6(vagy 2,6)dinitrofenil-észter
2,6(vagy 2,4)-Dinitro-4(vagy 6)oktilfenil-krotonátok amelyben az oktil az 1-metilheptil, 1-etilhexil és 1-propilpentil csoportok keveréke
DPC
CAS #: 39300-45-3
EINECS #: 254-408-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Nehézlégzés. Lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
DINOKAP (IZOMÉR KEVERÉK) ICSC: 0881
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
DARK BROWN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag gyenge sav. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 32° C fölé hevítve lebomolhat. 

Képlet: C18H24N2O6
Molekulatömeg: 364.4
Forráspont 0.007kPa-nál: 138-140° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.10
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag torzfejlődést okoz embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Inkompatibilis olajjal, olaj alapú permetekkel és mész-kén keverékkel.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-023-00-6; VESZÉLY; H360D H332 H302 H373 H315 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 61-20-22-38-43-48/22-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019