« vissza a keresési eredmény listához  
OXIGÉN (CSEPPFOLYÓSITOTT)ICSC: 0880 (2000 április)
Oxigén, hûtött folyadék
Folyékony oxigén
LOX
CAS #: 7782-44-7
ENSZ #: 1073
EINECS #: 231-956-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet redukálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Torokfájás. Lásd Megjegyzések.    Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt tartály. 
OXIGÉN (CSEPPFOLYÓSITOTT) ICSC: 0880
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. SZINTELEN ~ KÉK NAGYFOKBAN HIDEG FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: O2
Molekulatömeg: 32.0
Forráspont: -183° C
Olvadáspont: -218.4° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 3.1
Gőznyomás, kPa -118° C-on: 5080
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az anyag nagy koncentrációban irritálja a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az oxigénnal telített munkaruha súlyos tűzveszélyt jelenthet.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A belégzési tünetek csak extrém magas koncentrációjú expozícióra jellemzőek.
Lásd ICSC 0138. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 008-001-00-8; VESZÉLY; H270; Piktogram: GHS03 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O; R: 8; S: (2)-17 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019