« vissza a keresési eredmény listához  
N,N-DIMETILANILINICSC: 0877 (1998 március)
N,N-Dimetilfenil-amin
CAS #: 121-69-7
ENSZ #: 2253
EINECS #: 204-493-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  62° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  62° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Kék ajkak, körmök és bőr. Zavartság. Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Öntudatlanság. Hányás. Fülcsengés. Látászavar.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható fém vagy üveg tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
N,N-DIMETILANILIN ICSC: 0877
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. BARNÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így nagyon mérgező anilin és nitrogén-oxid füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C8H11N / C6H5N(CH3)2
Molekulatömeg: 121.2
Forráspont: 192-194° C
Olvadáspont: 2.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 67
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.2
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.002
Lobbanáspont: 62° C
Öngyulladási hőmérséklet: 371° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 10 ppm mint STEL; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: 25 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 101).
ÁK: 25 mg/³; CK: 50 mg/³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-016-00-0; VESZÉLY; H351 H331 H311 H301 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-40-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019