« vissza a keresési eredmény listához  
DIIZODECIL-FTALÁTICSC: 0875 (1998 március)
1,2-Benzoldikarbon-sav, diizodecil-észter
bisz(8-Metilnonil)-ftalát
DIDP
CAS #: 26761-40-0
EINECS #: 247-977-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Szédülés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag vagy fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
DIIZODECIL-FTALÁT ICSC: 0875
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
TISZTA VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C28H46O4 / C6H4(COO(CH2)7CH(CH3)2)2
Molekulatömeg: 446.7
Forráspont 0.5kPa-nál: 250-257° C
Olvadáspont: -50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 200° C-on: 147
Lobbanáspont: 229° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 402° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.3 (264° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.9  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019