« vissza a keresési eredmény listához  
DICIKLOPENTADIÉNICSC: 0873 (2005 október)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindén
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metano-1H-indén
1,3-Diciklopentadién
CAS #: 77-73-6
ENSZ #: 2048
EINECS #: 201-052-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  32° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  32° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon nagy mennyiségű vizet, habot, szén-dioxidot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Sötétben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DICIKLOPENTADIÉN ICSC: 0873
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Lebomlik 170° C felett. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H12
Molekulatömeg: 132.2
Elbomlik 170-172° C-on
Olvadáspont: 32-34° C
Sűrűség: 0.98 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.002
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 180
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6-4.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 32° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 503° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-6.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0,5 ppm mint TWA; 1 ppm mint STEL.
MAK: 2.7 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-048-00-9; VESZÉLY; H 225 H332 H302 H319 H355 H315 H411; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn, N; R: 11-20/22-36/37/38-51/53; S: (2)-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019