« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETILDIKLÓRSZILÁNICSC: 0870 (2002 május)
Diklórdimetilszilán
CAS #: 75-78-5
ENSZ #: 1162
EINECS #: 200-901-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon AFFF-t, szén-dioxidot, száraz homokot, speciális port. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen védőszemüveget. Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Tartsa inert gáz alatt. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
DIMETILDIKLÓRSZILÁN ICSC: 0870
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és foszgént. Hevesen reagál vízzel. Ezzel hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Hevesen reagál alkoholokkal és aminokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: C2H6Cl2Si / (CH3)2SiCl2
Molekulatömeg: 129.1
Forráspont: 71° C
Olvadáspont: -76° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.07
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 14.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.4
Lobbanáspont: -9° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 380° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-9.5 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
A toxikológiai tulajdonságok a metil-diklór-szilán (ICSC 0297) tulajdonságain alapulnak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 014-003-00-X; VESZÉLY; H225 H319 H335 H315; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-36/37/38; S: (2) 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019