« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOPENTADIÉNICSC: 0857 (1996 március)
1,3-Ciklopentadién
CAS #: 542-92-7
ENSZ #: 1993
EINECS #: 208-835-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  25° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  25° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és kálium-hidroxidtól. Hűtve. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
CIKLOPENTADIÉN ICSC: 0857
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag könnyen képez robbanásveszélyes peroxidokat levegővel érintkezve. Az anyag könnyen polimerizál dimerré. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. A reakciót gyorsítják a peroxidok és a triklórecetsav. Hevesen reagál kálium-hidroxiddal. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal, mint füstölgő salétromsav és kénsav. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C5H6
Molekulatömeg: 66.1
Forráspont: 41.5-42.0° C
Olvadáspont: -85° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: oldhatatlan
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
Lobbanáspont: 25° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 640° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0,5 ppm mint TWA; 1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határokra nincs adat az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és a lobbanáspontja < 55°C.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 57).
ÁK: 200 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019