« vissza a keresési eredmény listához  
HAFNIUM PORICSC: 0847 (2019 november)
CAS #: 7440-58-6
ENSZ #: 2545 (por, száraz)
EINECS #: 231-166-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatát okozza. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon speciális port, száraz homokot, nagy mennyiségű vizet.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por belégzését. Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A port meg kell nedvesíteni a kiporzás és gyulladás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett vízzel telt tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és halogénektől. Tartsa inert gáz alatt. Csak az eredeti tartályban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
 
HAFNIUM POR ICSC: 0847
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Meggyulladhat a levegőn, ha finoman elosztott formában van. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Lebomolhat ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Hevesen reagál halogénekkel, erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: Hf
Atomtömeg: 178.5
Forráspont: 4602° C
Olvadáspont: 2222° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 13.31
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: 20° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen, bőrön és légutakban. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A port normálisan legkevesebb 25% vízzel megnedvesítve kezelik, a tűz és robbanásveszély csökkentésére. ENSZ szám 2545 a száraz porra vonatkozik, a por jellemzői szerint a csomagolási csoport lehet I, II, vagy III. A GHS osztályozás is változik a por jellemzői szerint. Más ENSZ szám: 1326 HAFNIUM POR, NEDVESÍTVE legkevesebb 25% vízzel; osztály 4.1; csomagolási csoport: II. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019