« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRACETIL-KLORIDICSC: 0845 (1998 március)
Klórecetsav-klorid
Monoklóracetil-klorid
CAS #: 79-04-9
ENSZ #: 1752
EINECS #: 201-171-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Égő érzés. Kék ajkak, körmök és bőr. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedje be száraz homokkal. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLÓRACETIL-KLORID ICSC: 0845
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve foszgént és sósavat. Hevesen reagál vízzel, alkoholokkal, fémporokkal és sok szerves anyaggal. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik levegővel maró gázt fejleszt. 

Képlet: C2H2Cl2O / ClCH2COCl
Molekulatömeg: 112.9
Forráspont: 106° C
Olvadáspont: -21.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.07 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag maró hatású a bőrre és a légutakra. Az anyag irritálja a szemet. Lenyelve maró hatású. A gőz vagy aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; 0.15 ppm mint STEL; (bőr).
MAK bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-080-00-1; VESZÉLY; H331 H311 H301 H372 H314 H400 EUH014 EUH029; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, C, N; R: 14-23/24/25-35-48/23-50; S: (1/2)-7/8-9-26-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019