« vissza a keresési eredmény listához  
TERC-BUTIL-HIDROPEROXID (70%-OS VIZES OLDAT)ICSC: 0842 (1999 október)
1,1-Dimetietil-hidroperoxid
2-Hidroperoxi-2-metilpropán
CAS #: 75-91-2
ENSZ #: 3109
EINECS #: 200-915-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatát okozza hevítés. 43° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.  43° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, száraz homokot, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.2; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Hűvösen. Gyakran ellenőrizze a tartályokat, hogy észrevegye a kidomborodást vagy a szivárgást. 
CSOMAGOLÁS
 
TERC-BUTIL-HIDROPEROXID (70%-OS VIZES OLDAT) ICSC: 0842
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal, fémvegyületekkel és kénvegyületekkel. 

Képlet: C4H10O2 / (CH3)3COOH
Molekulatömeg: 90.1
Elbomlik 89° C-on
Olvadáspont: -3° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3.07 (számított)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.1
Lobbanáspont: 43° C
Öngyulladási hőmérséklet: 238° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5-10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.3 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
ENSZ (más oldószer, mint víz esetében): 3105. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019