« vissza a keresési eredmény listához  
BUTILÁLT-HIDROXITOLUOLICSC: 0841 (1999 március)
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol
2,6-Di-terc-butil-p-fenol
BHT
CAS #: 128-37-0
EINECS #: 204-881-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Zavartság. Szédülés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
BUTILÁLT-HIDROXITOLUOL ICSC: 0841
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Lebomlik oxidáló anyagokkal érintkezve. 

Képlet: C15H24O / C6H2(OH)(CH3)(C(CH3)3)2
Molekulatömeg: 220.34
Forráspont: 265° C
Olvadáspont: 70° C
Sűrűség: 1.03-1.05 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.00006
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.6
Lobbanáspont: 127° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (inhalálható frakció): 10 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(4); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019