« vissza a keresési eredmény listához  
2-BUTOXIETIL-ACETÁTICSC: 0839 (2003 november)
Butil-glikol-acetát
Etilén-glikol-monobutil-éter-acetát
2- Butoxietanol-acetát
Butil-celloszolv-acetát
CAS #: 112-07-2
EINECS #: 203-933-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  71° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  71° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
2-BUTOXIETIL-ACETÁT ICSC: 0839
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reacts with erős oxidálószerekkel and erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H16O3 / C4H9OCH2CH2OOCCH3
Molekulatömeg: 160.2
Forráspont: 192° C
Olvadáspont: -64° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.94
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.7 (mérsékelt)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 31
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 71° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 340° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 0.9 (93° C-on) - 8.5 (135° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.51  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérsejt károsodást és vesekárosodást. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérszegénységet és vesekárosodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 66 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 133 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 333 mg/m³, 50 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 48).
ÁK: 133 mg/m³, CK: 333 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-161-00-X; FIGYELMEZTETÉS; H332 H312; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21; S: (2)-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019