« vissza a keresési eredmény listához  
BÓR-OXIDICSC: 0836 (2014 április)
Bór-anhidrid
Bór-trioxid
Bór-szeszkvioxid
CAS #: 1303-86-2
EINECS #: 215-125-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Hasmenés. Fejfájás, Álmosság. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
BÓR-OXID ICSC: 0836
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS POR VAGY SZEMCSÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Megtámad fémeket, nedves levegő jelenlétében. Ezzel hidrogént képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: B2O3
Molekulatömeg: 69.6
Forráspont: ~1860° C
Olvadáspont: 450° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.46 (kristály)
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.8 (amorf)
Oldékonyság vízben, g/l 25° C-on: 36 (mérsékelt) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a vesére. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat , különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 0991. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 005-008-00-8; VESZÉLY; H360FD; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
R: 60-61; S: 53-45; Szimbólum: T 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019