« vissza a keresési eredmény listához  
BUTIL-BENZIL-FTALÁTICSC: 0834 (2005 október)
Benzil-butil-ftalát
1,2-Benzoldikarbonsav, butil-fenilmetil-észter
BBP
CAS #: 85-68-7
ENSZ #: 3082
EINECS #: 201-622-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot, vízpermetet.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
BUTIL-BENZIL-FTALÁT ICSC: 0834
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: 1,2-C6H4(COOCH2C6H5)(COOC4H9) / C19H20O4
Molekulatömeg: 312.4
Forráspont: 370° C
Olvadáspont: -35° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, mg/l: 0.71 (nagyon csekély)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 10.8
Lobbanáspont: 198° C
Öngyulladási hőmérséklet: 425° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.77  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 20 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-430-00-3; VESZÉLY; H360Df H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 61-62-50/53; S: 45-53-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019