« vissza a keresési eredmény listához  
DI-IZONONIL-FTALÁTICSC: 0831 (2003 november)
1,2-Benzol-dikarbonsav, diizononil-észter
Ftálsav-diizononil-észter
CAS #: 28553-12-0
EINECS #: 249-079-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.   
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
DI-IZONONIL-FTALÁT ICSC: 0831
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
OLAJSZERŰ VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C26H42O4
Molekulatömeg: 421 (átlag)
Forráspont 0.7kPa-nál: 244-252° C
Olvadáspont: -43° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: <0.01 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <0.01
Lobbanáspont: 221° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 380° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.4-2.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 8.8
Viszkozitás: 77.6 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az ajánlások ezen a kártyán vonatkoznak az 1,2-Benzol-karbonsa, di-C8-10-elágzó alkil-észterekre, C9-gazdag (CAS 68515-48-0) (DINP 1 márkanév). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019