« vissza a keresési eredmény listához  
DIIZOBUTIL-FTALÁTICSC: 0829 (2006 október)
Ftálsav, diizobutil-észter
1,2-Benzoldikarbonsav, bisz-(2-metoxipropil)észter
Di(izobutil)-1,2-benzoldikarboxilát
DIBP
CAS #: 84-69-5
EINECS #: 201-553-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
DIIZOBUTIL-FTALÁT ICSC: 0829
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C16H22O4 - C6H4[CO2CH2CH(CH3)2]2
Molekulatömeg: 278.4
Forráspont: 320° C
Olvadáspont: -37° C
Sűrűség: 1.04 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0001
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.01
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.6
Lobbanáspont: 185° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 423° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.11  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-623-00-2; VESZÉLY; H360Df; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019