« vissza a keresési eredmény listához  
WARFARINICSC: 0821 (2010 november)
3-(alfa-Acetonilbenzil)-4-hidroxikumarin
4-Hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-1-benzopirán-2-on
CAS #: 81-81-2
ENSZ #: 3027
EINECS #: 201-377-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Vérköpés. Véres vizelet. Bőr alatti vérzések. Zavartság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve ártalmas
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vért
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
WARFARIN ICSC: 0821
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C19H16O4
Molekulatömeg: 308.3
Elbomlik
Olvadáspont: 161° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0017 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: (elhanyagolható)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 10.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérzést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérzést. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.01 mg/m3, mint TWA; (bőr).
MAK: 0.02 mg/m³, 0.0016 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani az emlősökre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A Warfarin általában kereskedelemben vízoldható nátrium-sóként (CAS 129-06-6) kapható. A fenti fizikai tulajdonságok az alapanyagra vonatkoznak.
A vérzés tünetei csak néhány 1-2 nap múlva jelentkeznek.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ez a CAS szám a racem keverékre vonatkozik; más CAS számok: 5543-57-7 (S-warfarin), 5543-58-8 (R-warfarin). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-056-00-0; VESZÉLY; H360D H330 H310 H300 H372(vér) H411; Piktogram: GHS08 GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 61-48/25-52/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019