« vissza a keresési eredmény listához  
PENTABORÁNICSC: 0819 (2019 november)
Pentabór-nonahidrid
CAS #: 19624-22-7
ENSZ #: 1380
EINECS #: 243-194-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve. Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  30° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek. NEM érintkezhet forró felületekkel.  30° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon szén-dioxidot, speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Hányinger. Fejfájás. Álmosság. Szédülés. Gyengeség. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Az anyag pirofóros természete miatt a kiömlés feltakarításának módszere csak esettől függően adható meg. Konzultáljon szakértővel! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Károsítja a központi idegrendszert és a májat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a központi idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve erős oxidálószerektől, halogénektől, más összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tűzbiztos módon. Hűvösen. Szárazon. Tartsa nitrogén légkör alatt. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Légmentes. 
PENTABORÁN ICSC: 0819
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Hevesen reagál halogénekkel, halogénezett vegyületekkel, ammóniával, vízzel, oxidálószerekkel és fémekkel, mint alumínium. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a gumit és egyes szintetikus gumikat. 

Képlet: B5H9
Molekulatömeg: 63.2
Forráspont: 60° C
Olvadáspont: -47° C
Sűrűség (0-4° C-on): 0.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.42-98
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 22.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.2
Lobbanáspont: 30° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~35° C
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag folyadék formában súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálhatja a bőrt és légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a májra. Okozhat acidózist, májkárosodást, görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Okozhat viselkedési zavart. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA; 0.015 ppm mint STEL.
MAK: 0.013 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2) 

KÖRNYEZET
Nincs adat. 

MEGJEGYZÉSEK
Egyes tünetek akár 48 órával később jelentkeznek.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019