« vissza a keresési eredmény listához  
NITROETÁNICSC: 0817 (2013 április)
CAS #: 79-24-3
ENSZ #: 2842
EINECS #: 201-188-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  28° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik sok anyaggal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet bázisokkal, gyúlékony anyagokkal vagy oxidálószerekkel.  28° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom. Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROETÁN ICSC: 0817
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre , ha gyorsan, magas hőmérsékletre történik. Keverékei erős szervetlen lúgokkal, savakkal és aminok és nehézfém oxidok kombinációival ütés/rázás érzékenyek. Lebomlik égéskor. Így mérgező nitrogén-oxid füstöket képez. Reagál bázisokkal, gyúlékony anyagokkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C2H5NO2 / CH3CH2NO2
Molekulatömeg: 75.1
Forráspont: 114° C
Olvadáspont: -90° C
Sűrűség: 1.051 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 4.5
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.08
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 28° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 410° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.4-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.2
Viszkozitás: 0.644 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a felső légutakra, a vérre, a májra és a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA.
MAK: 31 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 62 mg/m³, 20 ppm mint TWA; 312 mg/m³, 100 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Tűz esetén az ép tartályok csak azok teljes lehülése után közelíthetők meg.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Methemoglobinémiában metilénkék kezelés alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 234).
ÁK: 62 mg/m³, CK: 312 mg/m³.Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-035-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332 H302; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20/22; S: (2)-9-25-41 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019