« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-IZOAMIL-KETONICSC: 0815 (1998 március)
5-Metilhexán-2-on
2-Metil-5-hexanon
MIAK
CAS #: 110-12-3
ENSZ #: 2302
EINECS #: 203-737-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  36° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  36° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon AFFF-t, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Nehézlégzés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-IZOAMIL-KETON ICSC: 0815
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős bázisokkal, aminokkal és izocianátokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja egyes műanyagokat. 

Képlet: C7H14O / CH3CO(CH2)2CH(CH3)2
Molekulatömeg: 114.2
Forráspont: 144° C
Olvadáspont: -74° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.89
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.5 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 36° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 191° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.0-8.2 (93° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.72 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Az expozíció a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; meglehetősen lassan. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; 50 ppm mint STEL.
MAK: 47 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 95 mg/m³, 20 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 208). ÁK: 95 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-026-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H226 H332; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20; S: (2)-23-24/25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019