« vissza a keresési eredmény listához  
MEZITIL-OXIDICSC: 0814 (2017 április)
4-Metil-3-pentén-2-on
Metil-1-izobutén-keton
CAS #: 141-79-7
ENSZ #: 1229
EINECS #: 205-502-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  25° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  25° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság. Légzés vagy szív bénulás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. NE tárolja és szállítsa műanyagból vagy rézből készült konténerben. Hűvösen. Sötétben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
MEZITIL-OXID ICSC: 0814
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. ÁLLÁS KÖZBEN MEGSÖTÉTEDIK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és savakkal. Megtámad sok műanyagot és a rezet. 

Képlet: C6H10O / (CH3)2C=CH-COCH3
Molekulatömeg: 98.1
Forráspont: 130° C
Olvadáspont: -41.5° C
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 0.87 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 3.0 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 25° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 340° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-10.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.7
Viszkozitás: 0.75 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat eszméletlenséget. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és a tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 15 ppm mint TWA; 25 ppm mint STEL.
MAK: 8.1 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Más olvadáspontok: -59°C .
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-009-00-1; VESZÉLY; H226, H332, H312, H302; Piktogram: GHS02 GHS07;  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 10-20/21/22; S: (2)-25 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019