« vissza a keresési eredmény listához  
CINK-KROMÁTICSC: 0811 (2012 június)
Króm-cink-oxid
Cink-tetraoxi-kromát
Krómsav, cinksó (1:1)
CAS #: 13530-65-9
ENSZ #: 3288
EINECS #: 236-878-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik redukálószerekkel vagy szerves anyagokkal.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Lásd: Hosszantartó vagy ismétlődő expozíció hatásai.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd a Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Enyhe bőrirritáló hatású
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, redukálószerektől és szerves vegyületektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
CINK-KROMÁT ICSC: 0811
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve 440° C felett. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál redukálószerekkel és szerves vegyületekkel. 

Képlet: ZnCrO4
Molekulatömeg: 181.4
Olvadáspont: 316° C
Sűrűség: 3.4 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre, a csontvelőre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre és a vesére. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(VI), belélegezhető frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr).
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 190 - Króm (VI) szervetlen vegyületek - Cr(VI)-ra számítva).
ÁK: 0.01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő:1 A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: króm, 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 024-007-00-3; VESZÉLY; H350 H32 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-22-43-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019