« vissza a keresési eredmény listához  
EZÜSTICSC: 0810
Argentium
C.I. 77820
1997 szeptember
CAS #: 7440-22-4
EINECS #: 231-131-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Por formában gyúlékony.           

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve ammóniától, erős hidrogén-peroxid oldatoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
EZÜST ICSC: 0810
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR FÉM. MEGSÖTÉTEDIK ÓZON, KÉNHIDROGÉN VAGY KÉN HATÁSÁRA. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Keverékei acetilénnel ütés/rázás érzékenyek. Reagál savakkal. Ez tűzveszélyt okoz. Erős hidrogén-peroxid oldattal érintkezve, hevesen bomlik oxigénre. Ha érintkezik ammóniával száraz állapotban robbanásveszélyes anyag képződést okozhat. 

Képlet: Ag
Atomtömeg: 107.9
Forráspont: 2212° C
Olvadáspont: 962° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 10.5
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Nagy mennyiségű fémezüst gőz inhalációja tüdőkárosodást okozhat, tüdőödémával. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag a szem, az orr, a torok és a bőr (argyria/argyrosis) kékes-szürke elszíneződését okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 171).
ÁK: 0,1 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018