« vissza a keresési eredmény listához  
EZÜSTICSC: 0810 (2019 november)
Argentium
C.I. 77820
CAS #: 7440-22-4
ENSZ #: 3077 (k.m.n.)
EINECS #: 231-131-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Lásd Megjegyzések.        A környezetben lévő tűz esetében minden tűzoltószer használható.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött folyadékot tartályokba kell összegyűjteni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

enviro;aqua
FIGYELEM
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
EZÜST ICSC: 0810
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR FÉM. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lásd: Megjegyzések. Reagál sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Konzultáljon a szállítójával. 

Képlet: Ag
Atomtömeg: 107.9
Forráspont: 2212° C
Olvadáspont: 962° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 10.5
Oldékonyság vízben, g/100ml: <0.01 (gyakorlatilag oldhatatlan) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy ártalmas koncentráció kialakul-e a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag a szem, az orr, a torok és a bőr (argyria/argyrosis) kékes-szürke elszíneződését okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 0.1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A finom darabos ezüst gyúlékony és reaktív lehet; tömb formában stabil és nem gyúlékony.
Nincs elég adat ezen anyag nano-formájának (< 100 nm) veszélyeire vonatkozóan. Ezért az anyag használatakor a legnagyobb gondossággal kell eljárni. Konzultáljon a szállítóval. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 129).
ÁK: 0,1 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019