« vissza a keresési eredmény listához  
KVARCICSC: 0808
Kristályos szilika, kvarc
Kristályos szilicium-dioxid, kvarc
2016 november
CAS #: 14808-60-7; 1317-79-9
EINECS #: 238-878-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Rákot okozhat belégzés esetén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a tüdőt, az immunrendszert és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
KVARC ICSC: 0808
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: SiO2
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 2230° C
Olvadáspont: 1610° C
Sűrűség: 2.6 g/m³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen, légutakban és bőrön. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat szilikózist. Okozhat autoimmun betegségeket. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 0.025 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
EU-OEL: (respirábilis frakció): 0.1 mg/m³ mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
1.Szállóporok megengedett koncentrációi. 3. Kristályos szilicium-dioxid (Kvarc): ÁK: respirábilis 0.1 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019